Miljö och kvalitet

Miljöcertifiering

Båda våra sågverk Siljan och Blyberg arbetar efter kraven för spårbarhet enligt ledande standarder för ett hållbart skogsbruk. Spårbarhetscertifieringar innebär att råvara som används vid certifierade anläggningar kan spåras till sitt ursprung. Sedan 1 januari 2012 är alla Siljan-koncernens bolag certifierade enligt dessa standarder.

Certifierade torkanläggningar

Båda våra sågverks torkanläggningar är godkända med KD-certifikat utfärdat av Jordbruksverket vilket innebär att vi har godkända torkar för vilket vi får utfärda ett godkännandemärke i enlighet med KD-certifikatet.

Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke

Från Siljan Timber AB kan levereras maskinellt hållfasthetssorterat virke i enlighet med EG-intyg gällande fabrikens egen tillverkningskontroll (Factory production control) och SP-Certifikat Nr 0402 – CPD – 49 54 01

Policydokument

Här hittar du de policys som beskriver de riktlinjer vi arbetar utifrån