Markberedning och plantering

Åtgärder vid föryngring

Skog-Plantering-53_2400x1600

Markberedning är – i de flesta fall – nödvändig för ett lyckat föryngringsresultat, vare sig du planterar, sår eller förlitar dig på naturlig föryngring. Plantering är den vanligaste och generellt sett säkraste metoden för återbeskogning.

Fördelar med markberedning:
  • Jämnare fuktighet i marken
  • Bättre balans mellan syre och vatten till trädens rötter
  • Näringsomsättningen till plantan ökar
  • Mindre risk för snytbaggeangrepp och frostskador
  • Enligt skogsvårdslagen måste du anlägga ny skog senast inom tre år efter avverkningen. Genom att plantera eller så får du möjlighet att ändra sammansättning på din nya skog. Det är inte säkert att den gamla skogen var den bästa från tillväxtsynpunkt.
Fördelar med plantering:
  • De nyplanterade träden kan få ett försprång så att den växer ifrån konkurrerande vegetation
  • Jämfört med sådd och naturlig föryngring är plantering mindre känslig för klimat och väderlek
  • Kan kombineras med skärm eller fröträd, och användas som komplement till sådd och självföryngring.

Kontakta din lokala virkesköpare för en genomgång av ditt bestånd.